{"total":403,"stores": [ {"name":"Công ty TNHH XNK Vật Tư Tiến Phát","web_address":"199 Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1647.7072029378576!2d106.60009778656915!3d10.816649185551762!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTDCsDQ5JzAwLjIiTiAxMDbCsDM2JzA0LjQiRQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1573092463451!5m2!1svi!2s","district_code":"HOCHIMINH","province_code":"QUANBINHTAN"} ] }